Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Literárna história Brezna a regiónu

Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Pedagógovia, Seniori
Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno
04.06.2019
slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, etická výchova
Lektoráty, Prednášky a besedy

Vyučovacia hodina má charakter náučnej trasy, viažucej sa k nehnuteľným pamiatkam na literárne osobnosti mesta. Mapuje pamätné tabule, pomníky a pamätné miesta v historickom jadre mesta, predstavujúce spomienky na literárne činné osobnosti; na starom cintoríne náhrobníky tých, ktorí sú v Brezne pochovaní. Sprievodné slovo charakterizuje ich tvorbu, aj autorstvo výtvarných diel.

Spojená s návštevou Literárnej expozície.

Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno