Centrálny portál edukačných aktivít múzeí SR

Mesiac NOVEMBER v Horehronskom múzeu

Materské školy, Základné školy – 1. stupeň, Základné školy – 2. stupeň, Gymnáziá, Stredné školy, Vysoké školy, Rodiny a individuálni návštevníci, Pedagógovia, Seniori
Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno
01.11.2023 - 30.11.2023
slovenský jazyk a literatúra, prvouka, prírodoveda, fyzika, vlastiveda, dejepis, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, technika, výtvarná výchova
Tvorivé dielne a workshopy, Prednášky a besedy, Súťaže

Program Horehronského múzea v Brezne ponúka širokú paletu podujatí tak pre materské, základné a stredné školy, ako aj pre rodiny s deťmi či seniorov.

Horehronské múzeum v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 55/47, 977 01 Brezno